Investeringar i Umeå Hamn

Under 2015 - 2017 genomförs en rad viktiga investeringar och underhållsarbeten i Umeå Hamn. Totalt handlar det om åtgärder för cirka 11,7 miljoner kronor. Några projekt är avslutade och några ska vara klara under 2017.

Nya lagerytor för containerhantering
Den största investeringen, för cirka 6,5 miljoner kronor, är en utökning av lagerytorna i anslutning till kajen på Gustavs udde. Området används i första hand till lastning och lossning av gods som fraktas i containers. Andelen containertrafik ökar stadigt och hamnbolaget Kvarken Ports (Umeå och Vasa hamnar) ser ett behov av att skapa mer utrymme för framtida containerhantering.

Schaktarbetet på Gustavs udde är nu avslutat och asfalteringen beräknas vara klar i juni. Innan sommaren kommer det även att gå ut en förfrågan avseende ytterligare lagerytor i området.

Förstärkt lastområde med densiphalt
En del lastplatser där riktigt tunga fordon förekommer och stora godsmängder ställs upp, kräver en särskild typ av beläggning. Ett område i hamnen har därför belagts med så kallade densiphalt.

Densiphalt är en semi-flexibel variant på asfalt som inte är lika sprickbenägen som betongplattor men som håller formen bättre än asfalt. Den kombinerar goda egenskaper från asfalt och betong. Kostnaden för investeringen är cirka 2,5 miljoner kronor.

Övriga åtgärder som har genomförts i Umeå Hamn är följande:
• Ny fordonsramp för färjan Wasa Express
• Värmepost för uppställda lok.
En värmepost kan liknas vid en motorvärmare för tåg.
• Ny pollare till Södra Kajen
Pollare används för att förtöja fartygen. Den gamla pollaren var underminerad och klarade inte av belastningen.
• Byte av plåttak på magasin 12


Sidan uppdaterad 2017-02-15